چه هوای دلگیریه...
Mon coeur est sur le point d'exploser
O mon Dieu
Je ne te demande plus que tu me donne ses mains
C'est n'est plus possible
Mais tu peux m'inviter chez toi
C'est pas trop a te demander
J'en ai assez dans ce monde
J'en ai marre
S'il te plait
Je t'en supplie
...

/ 8 نظر / 6 بازدید
مهرنوش

در ساحل امن عقل بودم که جنون یکدفعه مرا به داخل آب انداخت فریاد زدم کمک! که یکمرتبه عشق چون ماهی کوچکم به قلاب انداخت عقلم نرسید و زود نفرین کردم بر آنکه در آب و آنکه قلاب انداخت...!!!

مهرنوش

نه کسی منتظر است نه کسی چشم به راه نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه بین عاشق شدن ومرگ مگرفرقی هست وقتی از عشق نصیبی نبری غیراز آه...

مهرنوش

یارب به خدایی خداییت وانگه به کمال پادشاییت کزعشق به غایتی رسانم کوماند اگرچه من نمانم از چشمه عشق ده مرا نور واین سرمه مکن زچشم من دور گرچه زشراب عشق مستم عاشق تر ازین کنم که هستم گویند که خو زعشق واکن لیلی طلبی زذل رها کن یارب تومرا به روی لیلی هرلحظه بده زیاده میلی ازعمر من آنچه هست برجای بستان و به عمر لیلی افزای

مهرنوش

تا درطلب دوست همی بشتابم عمرم به کران رسید ومن درخوابم گیرم که وصال دوست درخواهم یافت این عمرگذشته را کجا دریابم؟؟؟

مهرنوش

من غریب ماه وسال او غریب زندگی من جدا افتاده ام او جدا از زندگی هرکجا سرمیزنم در دلم غوغای اوست هرکجا سرمیزند بی هدف درماندگی درسرم پروای او دردلم غوغای او اوکه با من آشناست بی صدا ازعاشقی مات ومبهوتم چرا او چرا تنهاست پس؟؟ من جدا افتاده ام او جدا از زندگی مهرنوش

مهرنوش

آری دگر فرقی ندارد ماه با خورشید وقتی کسی حرف زلیخا را نمی فهمید خون می چکید از گوشه چشمان محزونش وقتی ترنج شرم را با عشق می برید ای وای از روزی که یوسف گشت زندانی دیگر زلیخا لحظه ای حتی نمی خندید وقتی زلیخا چشم ها را روی دنیا بست دیگر ندارد هیچ فرقی ماه با خورشید

مهرنوش

فاصله ها چه تهی مغزند که گمان میکنند دیوارها ابهت ثانیه های گذشته را زیر سوال میبرند...!

مهرنوش

برایت آرزو کردم که چشمانت اگر تر شد به شوق آرزو باشد نه تکرار غم دیروز