چه ماهرانه خنجرها را
مرحله به مرحله
بر پیکرم نواختی...

بی انصاف
کاش اگر تصمیمت این بود
که از روزگارت محو شوم
خنجر آخرت را
از ابتدا روانه ی من می کردی
کاش اگر آن التماسم برایت بهایی نداشت
همان روز تیر خلاص را می زدی...

بی مروت
چه ساده مرا از ذهنت
به زباله دان تاریخ انداختی
و چه بی معنا بود که گفتی
"اینطور برای شما هم بهترست"
و سوالی در ذهنم باقی ماند
که چگونه بهتر مرا تو از من بهتر می دانی...

مرا لایق دوستی ات نیز ندانستی
آری، اضافه باری بودم در فهرست دوستی
خیلی خوب شد برایت...
حال همه در سیاهه ی دوستان تو حاضرند
جز او که از همه دوست ترت می داشت...


/ 0 نظر / 2 بازدید