ربنا - مثنوی افشاری...
در زمان کودکـــــی از مــــادرم می خواستــم
تـا کـــه بیـــدارم کنــــد وقت ِسحر محضِ خدا
کاش می شد تا کسی اکنون بخواباند به زور
ایــن "منِ" غمگیـــنِ تـا وقــتِ سحـــر بیدار را


(مرتضی عزیزی)ماه رمضان جدای از مسائل اعتقادی ام برایم ماهی پر از خاطرات خوب کودکی ست...
این که از مادرم می خواستم سحرها بیدارم کند و سحرهایی که بیدار می شدم
گویا تمام دنیا را به من داده اند. چه حس و حال خوبی داشت... کاش می شد به
آن روزها بازگشت...

هنوز صدای استاد در دو کار "ربنا" و "مثنوی افشاری" مرا به دوران کودکی ام
پرتاب می کند...

لینک این دو کار قوی و ارزشمند از استاد محمدرضا شجریان:

ربنا

مثنوی افشاری


*****

/ 2 نظر / 54 بازدید
اشوغ

به رسم دلتنگی یاران عزیز قدیمی به خانه ات سرک کشیدم مرتضی عزیز موفق باشی

مجتبی مظفری

هی! کودکی مسلمان بودیم!!! حالا هم ولی! جدی شده است جدی!