خداحافظ...

خداحافظ...

خداحافــظ ای عشــــق زیبا و پاکـــت
بُـــــوَد در دلــــــم تا ابـــــد جاودانـــه
خداحافــظ ای از شـــــرار نگاهــــــت 
کشیــــد این دل  آتشینــــــم زبانـــه

خداحافــظ ای آنکــــه بر آشنــایــــت
به ناگـــه درِ آشنایــــی تو بستــــی
جدا گشتـی و ساغـــر دوستـــی را
به یک ضــربــت ناگهانــی شکستی

خداحافظ ای جرم سنگیـــن قلبــــم
نبوده بجز سیــــــب چیدن ز باغـــت
غریبــانــه تبعیــد کردی دلـــــــــم را
که محکــــوم گشته به حکم فراقت

خداحافظ ای اشـــک مـن دانه دانه
به تاری ز مـوی تو تسبیــح گشتــه
خوشا سُبحه ی ارجمندی که آن را
بُود اشک من مُهره، موی تو رشتـه

خداحافظ ای بانــوی نیــک طلعـــت
خداحافظ ای بلــبــل خوش صدایـم
خداحافظ ای دلبـــر نیــک سیــــرت
خداحافظ ای مَــه ، دعــا کن برایـممرتضی عزیزی - 4 اسفند 90

/ 5 نظر / 16 بازدید
مطهره

سلام و درود بر شاعر این شعر زیبا[گل] خداحافظ آنکه بر آشنایت به ناگه در آشنایی تو بستی جدا گشتی و ساغر دوستی را به یک ضربت ناگهانی شکستی بسیار زیبا بود و احساس در آن جاری بود آفرین و درود بر شما و طبع روانتان شاد و خوشبخت باشین[گل][گل][گل]

مطهره

سلام و درود بر شاعر این شعر زیبا[گل] خداحافظ آنکه بر آشنایت به ناگه در آشنایی تو بستی جدا گشتی و ساغر دوستی را به یک ضربت ناگهانی شکستی بسیار زیبا بود و احساس در آن جاری بود آفرین و درود بر شما و طبع روانتان شاد و خوشبخت باشین[گل][گل][گل]

مطهره

سلام و درود بر شاعر این شعر زیبا[گل] خداحافظ آنکه بر آشنایت به ناگه در آشنایی تو بستی جدا گشتی و ساغر دوستی را به یک ضربت ناگهانی شکستی بسیار زیبا بود و احساس در آن جاری بود آفرین و درود بر شما و طبع روانتان شاد و خوشبخت باشین[گل][گل][گل]

مطهره

سلام و درود بر شاعر این شعر زیبا[گل] خداحافظ آنکه بر آشنایت به ناگه در آشنایی تو بستی جدا گشتی و ساغر دوستی را به یک ضربت ناگهانی شکستی بسیار زیبا بود و احساس در آن جاری بود آفرین و درود بر شما و طبع روانتان شاد و خوشبخت باشین[گل][گل][گل]

مطهره

سلام و درود بر شاعر این شعر زیبا[گل] خداحافظ آنکه بر آشنایت به ناگه در آشنایی تو بستی جدا گشتی و ساغر دوستی را به یک ضربت ناگهانی شکستی بسیار زیبا بود و احساس در آن جاری بود آفرین و درود بر شما و طبع روانتان شاد و خوشبخت باشین[گل][گل][گل]