پریزاد

در هوس خیال او همچو خیال گشته ام...

آذر 93
1 پست
مهر 93
2 پست
تیر 93
3 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
72 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
9 پست
مرداد 91
13 پست
تیر 91
9 پست
خرداد 91
16 پست
اسفند 90
12 پست
بهمن 90
9 پست
دی 90
11 پست
آذر 90
12 پست
غزل
41 پست
چهارپاره
12 پست
طنز
10 پست
نثر
20 پست
انگلیسی
4 پست
ترجمه
3 پست
سپید
64 پست
سه_گانی
2 پست
فرانسوی
9 پست
ترانه
8 پست
نیمایی
7 پست
مثنوی
8 پست
قصیده
2 پست