معلم

آری از زمان کودکی شنیده ایم
معلمی شغل انبیاست...
فقط این پرسشم را کاش کسی پاسخ می گفت:
کجا  شأن و مقام ما معلمان را در جامعه
با شأن انبیا یکسان می کنند؟؟؟
شعاری بیش نیست...
و همین است که امروزه اگر بپرسی
علم بهتر است یا ثروت؟
دیگر کسی مجال تفکر نمی طلبد
و دومین گزینه را جواب صحیح می داند...
ما هم اگر به دنبال ثروت اندوزی رفته بودیم
اوضاع مان اینگونه سیاه نبود...

سالها پبش حکایتی تلخ شنیده بودم
و این روزها که از وضع خود از همیشه شاکی ترم
آن را به نظم درآوردم...


مــــن شـــنیــــدم معلمــــی می گفت
کــه بــه هـمــــــــراه مـــــــادرش روزی
رهــســپــــــــار امـــامـــــــــــزاده داوود
شـــــــــده بود او بـــــرای پــابــوســـی

ناگــهــــان در مــیــــان کـــوه و کــمــــر
موتـــــــور خــــودروی قـــراضـــــه ی او
توی جاده خراب گــشــت و گـــذاشــت
دســـت او را مـیـــانِ پـوســـت گـــــردو

اول صــــبــــــــح بـــود و از شانــســش
خـــودروی دیــگـــری نــبــــــود آنـــجـــا
مادرش گـــفــــت: "ای خـــدای بـــزرگ
راه حــلـــی نــشــــان بـــده تــو به ما...

مــــــا بــــرای زیــــــارت آمـــــــده ایـــم
لــــیــک پای پیــاده رفــتـن نیـــســـت..."
رهــــگــــذاری ســوار بر خـــــرِ خـــــــود
نزدشان رفت و گفت: "مشکل چیست؟"

خر

پاســخــــــش داد: "مـــانــــــده ام در راه
مــــنـــــم ایــنــجــــــا و مـــــادر پـــیـــری
گـــر ســـــــوارِ خــــــر تــــو گـــــــــردد او
تـــا بـــه مــقــصــــد چقــــدر می گیری؟"

گـــفــــــت او: "در ازای هــــــر ســـاعــت
کـــه خـــرم کــــار مــــی کــنـــــد، جانم!
تــــازه بـــا احـــتــســــاب تــخــفــیــفـش
بــــده تـــــو    ده هـــــزار    تـــومــــانم!"

خــنـــده ای کـــرد آن مــعــلـــــم و گفت:
"باشــــه حـــرفی نـــــدارم ای کـــاکـــو!"
صـــاحــــب خـــر ولی از او پــرســـیـــــد:
"عــلـــت خــنــــده ی تــو چــیست؟ بگو!

گــفـــت پــاسخ: "بـــرای هــــر ســـاعت
درس در مـــدرســــــه تـــــوی تــجــریش
مــــزد مــــن   نـُــه هــــزار   تومان است
مــزدِ خــــر از مــعلمـــی شـــده بیش!!!"

ایــن حــکـــایت چـــو مـــن شــنیــدم نیز
خــنـــده ای تــلــــخ کـــــــردم از سرِ درد
گــر چــــه طنــــز اســــت و خنده دار اما
بــه گمـــــانــــم کـــه گــریــــه باید کرد...مرتضی عزیزی - 1 شهریور 91
خر

چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: طنز و چهارپاره