وقتی کــه هر دقیقه به خود رنگ می زنیم


دائم دم از تمــــدّن و فرهنـــــگ می زنیم
اما دریــــغ... ســازِ بدآهنــــــگ می زنیم

ظاهـر نکوسـت؛ باطــــن مان آهنـی شده
یک روز از درون، همگــــــی زنگ می زنیم

در ادعـــــا خـــدای سخــــن هـــای دلنشین
تا مــی رســـد به پای عمــل لنگ می زنیم

گوییم: مــا همیشه "جفــا" دیده ایم و خود
بر صــــورتِ لطیــــفِ "وفــا" چنـگ می زنیم

فریادمان "صداقـــــت" و هــــر دم به این و آن
حتـی به خویـــش حقــه و نیرنــگ می زنیم

مــا را چــه کـــار با عَلَمِ دوستـــی و صلح؟
مــا که مــدام بر دُهُــــلِ جـنـــــگ می زنیم

دیــوِ درون خویــش فراموش کرده ایم
بر دیــوهـــای آدمــیــــان سنـــگ می زنیم

دیگر بس است صحبــتِ یک رنگی و صفا
وقتی کــه هر دقیقه به خود رنگ می زنیممرتضی عزیزی
30 فروردین 93

https://www.facebook.com/Parizad.Poems

*****

شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۳ساعت ۳:٠٤ ‎ب.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: غزل

وقــتــی خبـــــر از غـصـــه ی یک مـرد نداریم


باشـــــد... گِـــلـــه از طالــــــعِ نامـــرد نداریم
از جــور و جفــــــایی کـــه به مـا کـرد نداریم

آب از سرمان رد شده؛ ما مُرده ی عشق ایم
بـیــــم از خــطـــــــرِ تَرکِـــشِ ولــــگــــرد نداریم

در دفــتـــــرِ دارایــی خــــــود از هــمـــه دنـیــا
جــز سوخـتــــه قـلـبــی و رُخــــی زرد نداریم

لبخنـد زدیـم از سـر بی چارگی ، افسوس...
پنداشــت که مـــا در دل خــــــــود درد نداریم

بیهوده نگوییم که مـــردان هــمـه سنــگ اند
وقــتــی خبـــــر از غـصـــه ی یک مـرد نداریم

وقتی خبــر از محــنــــت و از حجـــــمِ بلایـی
کــــه بخــــتِ بـدش بـر ســـــرش آورد نداریم

جفت ایم، نه تنهــا... که من و درد دو تاییــم
آری... دلِ خـــــوش از عـــــددِ فـــــرد نداریــم

گویند از این عشق رها شو؛ شدنی نیست...
در عشــق که فرمـانِ عقــــب گــــــرد نداریم...

مرتضی عزیزی
27 فروردین 93

https://www.facebook.com/Parizad.Poems

******

چهارشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۳ساعت ٩:۳۱ ‎ق.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: غزل

ساکت نمی نشینم...

 


من مشتِ آهنین ام؛ ساکت نمی نشینم
من گــوی آتشین ام؛ ساکت نمی نشینم

نه بنـــدیِ خـــدایان، نــه رامِ پیشـــوایــان
فارغ زِ کفر و دین ام؛ ساکت نمی نشینم

بیزارم از سکوتــی کز ترس زاده باشد
فریادِ پُرطنین ام؛ ساکت نمی نشینم 

دل خسته از شغالان؛ از گربه ها گریزان
با شیرها قرین ام؛ ساکت نمی نشینم

من بابک ام که بیمـــــی از مُعتصم ندارم
تا روی این زمین ام؛ ساکت نمی نشینم

نه در دلم هراســـی از لعنِ این جماعت
نه مستِ آفرین ام؛ ساکت نمی نشینم

حکم ست بر ضمیــرم: ظلمــی نمی پذیرم
ثبت ست بر جبین ام: ساکت نمی نشینم

مثلِ خروشِ توفـــان، یا مثلِ مـــوجِ دریــــا
آری من اینچنین ام؛ ساکت نمی نشینم

مرتضی عزیزی
23 فروردین 93

https://www.facebook.com/Parizad.Poems

تقدیم به برادران آزاده و شجاع و مهربان ام:
سیامک کیهانی و وحید آقایی


******

شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۳ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ توسط مرتضى عزیزی نظرات ()
تگ ها: غزل